درباره ی ما : وب سایت به منظور اطلاع رسانی درزمینه فعالیت های ارکسترفیلارمونیک کرج وموزه مجازی البرزایجادشده است.این وب سایت تنها مرجع موثق و معتبربرای اطلاع رسانی درباره مواردیادشده می باشد.درج هرگونه خبرو مطلب توسط هر شخص حقیقی و حقوقی درباره آنها بصورت آزاد بدون هماهنگی و در صورت اقتباس از این وب سایت بدون ذکر منبع فاقد اعتبار می باشد.

                  

                               نام نویسی                                                       نام نویسی                                                       گزارش تصویری

                 

                               نام نویسی                                                        نام نویسی                                                          نوازنده برگزیده

                    

                                                نام نویسی                                                        دیدن جزییات                                           ماهانه عضویت