آب و آسیاب

با توجه به وجود رودخانه ی پرآب کرج ، مدیریت آب در تاریخ منطقه نقش بسیار مهمی داشته است. تمامی مزارع دشت کرج بواسطه ی نهر های منشعب از این رودخانه آبیاری می شدند . هرچند امروزه بخش عمده ای از نهرهای تاریخی در ساخت و سازهای شهری از بین رفته اند اما هنوز در جاهایی از کلان شهرکرج آثار بجای مانده از آنها بچشم می خورد. نهرهای ایجاد شده در دوره های  گاهی تا قزوین و بخش از تهران را سیراب می کرده اند.

بررسی اسناد تاریخی منطقه به لحاظ شناخت این مسیر های آبی و نحوه ی مدیریت ساخت ، نگهداری و بهره برداری قابل اعتنا بوده داری اهمیت می باشند