آیین نامه مالی صندوق فیلارمونی

صندوق فیلارمونی با هدف حمایت مالی ازاهداف و برنامه های ارکستر فیلارمونیک کرج و تولیدات موسیقایی ارزشمند منطقه ایجاد شده است و هدف اصلی آن توانمند سازی اقتصاد هنر، به ویژه موسیقی در منطقه است است. خلاصه آیین نامه مالی آن به شرح زیر می باشد:
آیین نامه مالی صندوق اعتباری فیلارمونی ارکستر فیلارمونیک کرج
آیین نامه مالی صندوق فیلارمونی به منظور تعریف و ساماندهی میزان تاثیر حضور افراد و شفاف سازی مناسبات مالی و نحوه ی مشارکت افراد اعم از حامیان ، افراد داوطلب ، اعضای هیات موسس ، هیات مدیره ، کارمندان ، نوازندگان و اعضا تدوین گردیده است.
حساب بانکی مشترک به نام افراد معتبر به نام صندوق فیلارمونی افتتاح شده و به عنوان حساب رسمی صندوق فیلارمونی عمل می کند . بند های تعریف شده ی زیربه عنوان آیین نامه های اجرایی برای درک مشترک افراد از نحوه ی عملکرد
بند 1 – اعتبار و سهام در صندوق فیلارمونی به منظور میزانی برای پرداخت هزینه ها و اسناد تعهدآور مالی و دریافت سود احتمالی حاصله از فعالیت هاتعریف می گردد.
بند 2-با توجه به فعالیت هایی که درارکستر فیلارمونیک کرج انجام می شود ، مانند؛ اجرای های ارکستر ، آموزش ، نشست ها و سمینار ها ، تولیدات و ... مقدا سهم افراد اعم از اعضا و افراد غیر عضو ، فقط به تناسب تراز مالی بخشی محاسبه خواهد شد که آورده و اعتبار فرد در آن تخصیص داده شده است.
محاسبه مقدارعددی اعتبار و سهم، تناسبی ازمیزان دخالت آورده مالی هرفرد،اعم از اعضای هیات امنا ویا افراددیگر درهربخش ، نسبت به تراز مالی همان بخش می باشد.
بند 3 –هزینه هایی که مشمول پرداخت هستند از منبع صندوق پرداخت می شوند در تقسیم بندی به ریز هزینه ها برای بخش های مختلف بصورت شفاف و روشن در گزارش های دوره ای جهت اطلاع اعضا ارائه می شوند .
بند 4 –اعتبار وسهام هر فرد به تناسب کل اعتبار و سهم محاسبه شده در هر بخش بصورت جداگانه محاسبه می شود و به اطلاع اعضا میرسد.
ملاک محاسبه آورده افراد،میزان اعتبار و سهم آنها، ترازمالی هربخش وترازمالی کل مجموعه تمامی عملیات مالی است که بصورت اسناد معتبر درسیستم حسابداری صندوق و ارکستر ثبت شده باشد
بند 5 -تمامی عملیات مالی شامل دریافت ها ، پرداخت ها درفصل بندی های گوناگون با تایید مدیراجرایی وخزانه دار معتبر می شود و به صورت اسناد مالی دردفاتر حسابداری (نرم افزار رسمی صندوق و ارکستر) ثبت می گردد.
بند 6 - آورده مالی به مقدار سرمایه نقدی اطلاق می شود که توسط فرد بطور مستقیم و مطابق با اسناد معتبربه صندوق ویا حساب بانکی ارکستر و یا صندوق فیلارمونی واریزمی گردد و یامعادل ریالی بصورت کالا ، تجهیزات ، مواد و لوازم مصرفی ، ملزومات ، امکانات ، عواید و پورسانت های حاصله ازمشارکت های که به توسط مدیراجرایی وخزانه دار ارکستر و صندوق فیلارمونی تاییدشده باشند .
بند 7 - افرادی که برطبق توافق نامه رسمی و معتبربا ارکستر مشغول همکاری هستند چنانچه به داشتن سهام در بخش های ارکستر مایل باشند، میزان آورده آنها براساس ساعت کار انجام شده و یا بخشی از آن می تواند مورد توافق قرار بگیرد
بند 8 - افرادی که برطبق توافق نامه رسمی به عنوان کارمند با ارکستر همکاری می کنند ودستمزد تعریف شده ای را دریافت می کنند سهام دارمحسوب نمی شوند مگراینکه مشمول بنده های یک تا سه بشوند.
بند 9 - میزان پرداخت افراد مختلف به ارکستربا عنوان کمک های مردمی برای هر فردبه صورت اعتبارتعریف شده دربخش مربوطه برای فردخیرمحاسبه میگرددو همانندسهم برای وی منظور خواهد شد.
:بند 10 - درصورتی که افرادحقیقی وحقوقی خیر تمایل داشته باشند، مطابق با بندهشت همین آیین نامه ،میزان اعتبارتاییدشده آنها ویا بخشی از آن به عنوان آورده مالی برای تخصیص در بخش مورد نظر و محاسبه میزان سهام می تواند مورد توافق قراربگیرد.
به منظور بهینه سازی و ارتقای عملکرد، دستورالعمل ها و بندهایی به مرور زمان و متناسب با شرایط به آیین نامه صندوق فیلارمونی افزوده خواهد شد.
 

ورود به فرم ثبت نام و مشارکت