ارزیابی کیفی نوازندگان

برای برخی افراد حضور در مجامع هنری و پرداختن به هنربه ویژه موسیقی صرفا یک ترفند برای رفع کمبودهای شخصیتی وایجاد جایگاه کاذب اجتماعی است .اغلب این افراد فاقد درک جان هنرهستند و همواره ازآن به عنوان ویترینی برای هویت ساختن وبعضا کاسبی استفاده می کنند. بسیاری از مردم هنرمندان راافرادفرهیخته ومتعالی می پندارند، در واقع در فرهنگ ایرانی هنرهمواره پیشه افراد وارسته وعارف بوده است.به روایتی دیگر هنر درتعاریف فرهنگ شرقی وسیله ای برای تعالی بشمار می رود، اینگونه است که سورفتار وبی اخلاقی دردنیای هنرمندان شرقی مذموم بوده وهمواره سرزنش شده است.افتخار به عناوین ، تقدیر نامه ها وسمت ها و سود جستن از نام هنرمندان واساتید به واقع فرهیخته بی انکه پشتوانه ای درچنته داشته باشند راه معمول هویت سازی افراد سودجو است. ارکستر فیلارمونیک کرج وظیفه ی خود می داند برای جلوگیری ازسواستفاده احتمالی ازنام ارکستر فیلارمونیک کرج وآگاهی گروه های موسیقی ، ارکستر ها و مردم ازکیفیت اخلاقی و تکنیکی اعضا لیست ارزیابی نوازندگان خودرا بطور ماهانه در اختیار مردم قرار بدهد.

گواهینامه ی کیفیت بنا به درخواست اعضا و یا تقاضای کتبی از سوی افراد حقیقی و حقیقی صادر می گردد.