باغ موزه ایرانی

تهران خیابان دکتر حسابی

موسس :

مدیر :

درباره باغ موزه ایرانی:

در دهه 50 خورشیدی طی سفارشی از یک گروه ماکت ساز ایتالیایی درخواست می شود تا از ماکت هایی از بناهایی تاریخی ایران ساخته شود تا با نصب در فرودگاه بین المللی راهنمای گردشگران خارجی باشد و بتواند در یک مقیاس قابل قبول این آثار به آن معرفی بشود. سفارش توسط سازنده آماده و به ایران حمل می شود و همزمان و مصادف با نا آرامی های انقلاب 57 در گمرک فرودگاه برای مدت ها بدون تکلیف می ماند. تا اینکه در دهه 80 توسط مدیران وقت موضوع پیگیری شده و ماکت ها برای قرار گرفتن در معرض دید مردم در باغ موزه ایرانی نصب می گردند.