بانک ملی ایران

در آرشیو موزه مجازی البرز اسناد این بخش به نام آقای رهنما بایگانی شده اند.

برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر به نگارخانه /اسناد تاریخی  وب سایت مراجعه کنید