بخش اداری

2.4.     اداري :تنظيم و تهيه اسناد اداري و پرسنلي و نگهداري آنها ، استخراج آمار و عملكرد كيفي اركستر و اعضا ء ، تهيه فرم هاي اداري و پرسنلي و نامه نگاري ها ، مدیریت ثبت نام نوازندگان و تهیه فرم های لازم ، امضای تفاهم نامه ها ، قرارداد ها و پیمان ها ی همکاری از جمله وظايف اين بخش مي باشد. فعالیت های مدیریت اداری درقالب گزارش های دوره ای  که به مدیریت اجرایی و موسس ارکستر ارایه می گردد مبنای عملکرد مدیریت اداری می باشد.