بیلقان -آداب و رسوم

نام رسم : مراسم "مجمع گردانی"

زمان برگزاری:آخرین جمعه ی سال

مراسم مشابه :

قدمت :

توضیح خلاصه : مواد غذایی توسط مردم جمع آوری می شود و در سینی های بزرگ که مجمع نام دارند چیده می شوند و توسط اهالی حمل می شوند و به مزار درگذشتگان منتقل می شود . پس از دعاخوانی آذوقه ها به تناسب توان اقتصادی خانواده ها بین مردم تقسیم می شود .

تاریخ آخرین برگزاری: