تفاهم نامه های مشارکت

محتوای مشارکت های مردمی به شرح زیر می باشد:

 

  • شرکت کیا قشم : گزینه های شماره ۱ و۳ و ۱۷ مفاد مشارکت های مردمی .
  • بنیاد خیریه جواد مرادی :....
  • مرکزسیمیا: گزینه ی شماره ۶ مفاد مشارکت های مردمی .