خانواده زرندی- قاسم

  • کرج -بارش برف سنگین -بازکردن معابر توسط کارکنان شهرداری
  • کرج -بارش برف سنگین -بازکردن معابر توسط کارکنان شهرداری

در موزه مجازی البرز عکس های این بخش به نام آقای قاسم زرندی بایگانی شده اند