دانستنی های مربوط به نوازندگان

الف - نکات عمومی:

 • پس ازمطالعه ی دقیق شرایط عمومی ، پیش نویس تفاهم نامه،اساسنامه،آیین نامه های ارکستر و صندوق و آگاهی کامل از آنها اقدام به پر کردن فرم همکاری با  ارکستر کنید.
 • پس از انجام ثبت نام برای گرفتن وقت مصاحبه از طریق لینک اقدام کنید.
 • به منظور ارتقای سطح کارآیی ارکستر، ترکیبی از منتخب شاخص های بین المللی( https://www.onetonline.org/ ) و ملی و محلی به منظور سنجش انواع مهارت ها و توانمندی ها به عنوان مبنایی برای ارزیابی کیفی اعضا درفرآیند پذیرش تعریف شده اند .
 • جزییات این شاخص ها به شرح زیر می باشند:
 • نوازندگی وخوانندگی : توانایی تکنیکی و دانش تئوری درزمینه ی تخصصی موسیقی(نوازندگی وخوانندگی)،برنامه ریزی تمرین های تخصصی فردی به منطورآماده سازی وحفظ توانمندی تکنیکی،مدیریت توانمندی های فردی(جسمی وروحی)،مدیریت روابط اجتماعی،درک ادبیات کار گروهی ،  مدرک تحصیلی مرتبط ،دانش عملی وتئوری موسیقی ایرانی ، آشنایی با ادبیات ایرانی ، انواع تجربه های اجرایی موسیقی ،علائق و تجربیات هنری، میزان آشنایی با زبان تخصصی انگلیسی ، نرم افزارهای اداری، نرم افزار های نت نویسی و ویرایش موسیقی و صوتی ، مهارت های شنیداری ، دیداری ، بیانی و گفتاری ، شناخت تاریخ و جغرافیای کرج.
 • رهبری ارکستر:...
 • مدیران موسیقی :...
 • مدیر برنامه:...
 • تولید کنندگان :...
 • دوره های کاربردی و کارگاهی و مفاد محتوایی آنها به منظور ارتقای سطح کیفی کارآیی و رفتاری اعضا به عنوان بخشی از آموزش درون سازمانی تدوین شده اند وبرای حفظ کیفیت کار آیی بطور مستمر برگزار خواهند شد.
 • افرادی که شایستگی آنها ازطرف هیات مدیره ارکستر محرز گرددبرای دوره های مذکور از طرف حامیان ارکستر بورسیه خواهند شد و پس از اخذ ضمانت های لازم و قرارداد معتبر با ارکستر همکاری خواهند داشت.
 • بورسیه حامیان فقط به نوازندگان رسمی تعلق می گیرد.
 • اعضای رسمی ازسرویس ها و خدمات حامیان بهره مند خواهند بود.
 • ...

---------------

ب - فرآیند پذیرش ، ثبت نام ، شرکت در کارگاه ها ، تمرینات و اجراهای رسمی ارکستر:

 • پر کردن فرم همکاری از طریق وب سایت رسمی ( پایین همین صفحه)
 • گرفتن وقت مصاحبه و انجام مصاحبه با مدیران:
  • فنی و تخصصی
  • مالی
  • اداری
 • پر کردن فرم شاخص های دانستنی های اعضای ارکستر فیلارمونیک کرج ( فایل زیر را دانلودوپرینت کنید ، پر کرده ،هنگام مصاحبه به  همراه داشته باشید و به دفتر ارکستر تحویل بدهید .ac22507cf652c28b9f0ca7e6d9d4243a
 •  درصورت پذیرفته شدن ، اخذ ضمانت های لازم و تنظیم توافق نامه و ثبت نام رسمی
 • هزینه های اولیه: شامل هزینه حق عضویت ماهانه به مبلغ سی هزارتومان می باشد که متقاضی پس از پذیرفته شدن ملزم به پرداخت آن خواهد بود.حق عضویت ماهانه همزمان با انجام ثبت نام دریافت می گردد.( تذکر:پرداخت ها بطور مستقیم یا در دفتر اداری ارکستر یا از طریق وب سایت انجام می گردد ، هرگونه پرداخت دیگری با این عنوان به افراد و اشخاص دیگر فاقد اعتبار است ).
 • تحویل برگه های نت های معتبر قطعات  رپرتوار. ( برگه های نت های قطعات بدون مهرارکستر اعتبار ندارد)
 • آماده سازی نت ها و تحویل فایل صوتی به مسؤل مربوطه.
 • در صورت تایید فرد مسؤل صدور کارت ورود به سالن تمرین
 • ورود به لیست آفیش برنامه ها
 • ورود به کانال رسمی اطلاع رسانی فنی تلگرام به منظور آگاهی از برنامه ها
 • شرکت در برنامه  تمرین ها
 • ...

نکته - نوازندگانی که توانایی حضور در ترکیب اصلی و شرکت در اجراهای را دارند طی قرارداد مالی همسان در بخش اجرایی ارکستر راهمراهی کرده واز عواید اجراها بهره مند خواهند بود.

---------------

ج - بخش اجرایی - همکاری قراردادی با ارکستر فیلارمونیک کرج:

 • پر کردن فرم همکاری از طریق وب سایت - در پایین همین صفحه
 • گرفتن وقت مصاحبه برای انجام مصاحبه با مدیران:
  • فنی و تخصصی
  • مالی
  • اداری
 •  درصورت توافق و اخذ ضمانت های لازم ، تنظیم قرارداد رسمی همکاری
 • ...

---------------------------

نکته :

 • پیش نویس تفاهم نامه زیر ویژه متقاضیان همکاری با ارکستر فیلارمونیک است.
 • برای متقاضیان با تخصص های دیگر که تمایل به همکاری با بخش های وب سایت دارند گزینه های دیگری نیزتعریف شده اند.

به نام خداوند بخشنده و مهربان
"شرایط عمومی و پیش نویس تفاهم نامه همکاری"


بند یک - موضوع تفاهم نامه :
همکاری با ارکستر فیلارمونیک کرج انجام وظایف مطابق با شرایط مندرج در آیین نامه هاو اساسنامه ی ارکستر فیلارمونیک کرج که به اطلاع نوازنده رسیده است ، حضوردرتمرینات واجراهای رسمی برطبق برنامه های تعیین شده توسط ارکستر فیلارمونیک کرج.
بند دو - طرفین تفاهم نامه:
1. طرف اول ، مدیریت اداری ارکستر فیلارمونیک کرج به نمایندگی آقای ----------------------------------------.
2.طرف دوم،آقای/خانم ---- از طرف ------فرزند--------به شماره کارت ملی-------به نشانی------.
3.معرف معتبرموردتاییدارکستر :
آقای/خانم .............. به نشانی .................به عنوان معرف و ضامن برای انجام تعهدات معرفی شده اند.
بند سه :نوع و رتبه عضویت (طرف دوم):
1.نوع عضویت : رسمی ،قراردادی ،داوطلبانه
2.رتبه: رتبهA+ رتبه A1 رتبه A2 رتبهA3 رتبهB1 رتبهB2
3.تذکر : اعضا صرف نظر از نوع عضویت مشمول کلیه آیین نامه های انضباطی ، اداری و مالی می باشند.
4.نکته : متقاضی پس ازکسب امتیاز لازم در سه مصاحبه ی ورودی که با مدیران فنی ، اداری و مالی انجام می شود برای همکاری پذیرفته می شود.
بند چهار - مدت تفاهم نامه :
1. تفاهم نامه برای انجام موضوع، برای شرکت در جلسات تمرین و اجرای های رسمی ، هرجلسه تمرین شامل دو ساعت کارگاهی هر کدام به مدت زمان یک ساعت و چهل و پنج دقیقه و زمان استراحت ، در جمع معادل چهار ساعت مطابق برنامه زمان بندی که به طرف دوم اطلاع رسانی می شود. هرجلسه اجرای رسمی صرف نظر از مدت زمان اجرا ، برابر با یک جلسه تمرین شامل دو ساعت کارگاهی محاسبه می گردد.
2. این تفاهم نامه ازسوی طرفین برای اجرا به مدت ----------------------- از تاریخ امضا توافق شد.
بند پنج – نحوه محاسبات مالی و اعتباری تفاهم نامه :
1. نحوه محاسبه مبلغ تفاهم نامه مطابق آیین نامه های مالی ارکستر فیلارمونیک کرج به ازای هر ساعت به شرح زیر تعیین شده انجام می گیرد:
1.سطح A+ معادل..............دستمزد برای هر ساعت حضور.
2.سطح A1 معادل .............. دستمزد برای هر ساعت حضور.
3.سطح A2 ، 80% دستمزد ................. برای هر ساعت حضور.
4.سطح A3 ، 60% دستمزد .....................برای هر ساعت حضور.
5.سطح B1 پرداخت هزینه آموزشی معادل 100000 ریال ( ده هزارتومان) برای هر جلسه حضور.
6.سطح B2 پرداخت هزینه آموزشی معادل 200000 ریال ( بیست هزار تومان) برای هرجلسه حضور .
2. مبنای محاسبه سطح کارآیی، شاخص های سنجش ورودی است و میزان حضور در کارگاه های اعلام شده در برنامه اجرایی ارکستر، بر طبق لیست حضور و غیاب بخش اداری ارکسترمی باشد.
3. برای همکاری در کار اداری و فنی ارکستردستمزد معادل ..............برای هر ساعت کار توافق شده که توسط مدیریت اداری و فنی ارزیابی کیفی ، محاسبه و اعلام می شود .
4. تراز عملکرد فرد به عنوان اعتبار ایجاد شده برای وی خواه بصورت مثبت و یا منفی ملاکی برای محاسبات مالی وی خواهد بود.
5.پرداخت دستمزد به گروه های A برای هر ماه به صورت ماهانه پس ازگذشت سه ماه از شروع همکاری با ارکستر انجام خواهد شد.
6.دریافت هزینه های آموزشی گروه های B بصورت ماهانه و پیش از شروع هر ماه انجام می شود.
بند شش – آیین نامه های انضباطی ارکستر:
1. تاخیردرزمان تعیین شده برای حضور درکارگاه ها معادل مبلغی به عنوان خسارت وارده به زمان ارکستر و وقت همکاران محاسبه و به منزله اعتبار منفی منظورخواهد شد.
2. حضور بدون یونیفورم درجلساتی که استفاده ازآن از سوی ارکستر اعلام می شود،غیبت کامل تلقی می گردد وبرابر مبلغی به عنوان خسارت وارده به نظم ارکستر و وقت همکاران محاسبه و به منزله اعتبار منفی منظورخواهد شد.
3.عدم آمادگی برای اجرای قطعاتی که از سوی ارکستر در دستور کار قرار گرفته و پارتیتور های آن تحویل شده به عنوان خسارت وارده به زمان ارکستر و وقت همکاران ، برابر مبلغی محاسبه وبه منزله اعتبار منفی منظورخواهد شد.
4.هرجلسه غیبت بدون هماهنگی قبلی،معادل مبلغی به عنوان خسارت وارده به زمان ارکستر و وقت همکاران ، محاسبه وبه منزله اعتبار منفی منظورخواهد شد.
5.چنانچه ساعت کارکرد بیش از زمان مقرردر تفاهم نامه باشد محاسبه وبه منزله اعتبار مثبت منظورخواهد شد.