درباره ی صندوق فیلارمونی

صندوق فیلارمونی با هدف حمایت مالی ازاهداف و برنامه هاو پروژه های ارکستر فیلارمونیک کرج و تولیدات موسیقایی ارزشمند منطقه ایجاد شده است و هدف اصلی آن جذب مشارکت های مالی به منظور توانمند سازی اقتصاد هنر، به ویژه موسیقی در منطقه است است. صندوق فیلارمونی به پیشنهاد سیامک کلانتری با همکاری آقای نوید مرادی ، خانم میترا مقیمی و آقای بهمن جباری تشکیل شده است.

درحال حاضر مدیریت صندوق فیلارمونی به عهده ی آقای نوید مرادی و مدیریت صتدوق ارکستر به عهده ی آقای بهمن جباری است .کلیه ی حساب ها و اعتبار اعضا پس ازرسیدگی گزارش های بخش اداری وفنی ارکسترتوسط این دو صندوق محاسبه  می شوند.