دستنونشته های بازدیدکنندگان موزه بیلقان

دستنوشته ها مربوط به شهروندانی است که طی یکسال از موزه مردم شناسی بیلقان بازدید کرده اند.