سرودار - عکس های قدیمی

  • کلاس عکس :خانوادگی
  • کلاس عکس :شهری ، استانی، ملی
  • کلاس عکس :شهری ، استانی، ملی
  • کلاس عکس :شهری ، استانی، ملی
  • کلاس عکس :شهری ، استانی، ملی
  • کلاس عکس :محلی
  • کلاس عکس :شهری ، استانی
  • کلاس عکس :محلی
  • کلاس عکس :خانوادگی
  • کلاس عکس :محلی

در آرشیو موزه مجازی البرز عکس های سرودار به نام خانم افروز مرادی و نادر میرزایی بایگانی شده اند.