شهرداری در کرج

در بایگانی موزه مجازی البرز اسناد این بخش به نام آقای بهنوش زرندی آرشیو شده اند.

پیشینه مدیریت شهری در کرج با افتتاح دفتر شهرداری بین سال های  1312 و 1316 آغاز می شود