عباس یوسفی

عکس ها در بایگانی موزه البرز به نام آقای عباس یوسفی آرشیو شده اند