غلام کریمایی

  • موضوع :کوه نوردی دوستان - زمان : دهه1350 -زاویه: شرقی محل : شاه قله بیلقان -چشم انداز : سردروازه ، باغ شهرستانی ، جوز قلک، جنگل کاری سازمان آب- افراد:سیروس ثنایی، علیرضا کلانتری ، تقی کرمی ، فریبزترابخانی ، خیراله هادی ، عباس کریمایی ، غلام کریمایی-؟؟-؟؟

عکس های  این گالری در بایگانی موزه مجازی البرز به نام غلام کریمایی آرشیو شده اند