مدارس کرج

  • دانش آموزان مدرسه برغان - اواخر دهه 40 - آرشیو آقای اکبر نریمانی
  • هنرستان فنی 44/2 - سال 1355 -  کلاس اول ساختمان-آرشیو آقایان دادگرانفر و یادگاری

عکس های مربوط به مدارس کرج در این صفحه به نام افراد اهدا کننده آنها درج خواهد شد.