مسئولین فنی

مسؤلیت فنی موارد زیر را شامل می شود:

 • گروه فنی:  متشکل از  رهبر ارکستر ، سرپرست ارکستر ، سرگروه ها ، نوازندگان  ، بخش های فنی به عنوان زیرمجموعه مدیریت اجرایی وظیفه مدیریت فنی ارکستر را به عهده دارند.مسئولیت های محوله پس از تصمیم گیری درهردوره با تنظیم صورتجلسه ای به سایر بخش ها  اعلام می گردد.
  • رهبر ارکستر عضو : هماهنگی کامل با کمیته فنی و مدیریت اجرایی برای نظارت فنی بر آثار موسیقی تصویب شده و آماده سازی آنها برای اجرا  توسط ارکستر.
  • رهبر ارکستر میهمان : رهبری قطعاتی که در دستور کار ارکستر قرار داردند.همکاری بصورت افتخاری و یا براساس تفاهم نامه برای مدت محدود.
  • سرپرستان : آماده سازی نوازندگان در گروه های سازی مختلف به عهده سرپرستان ارکستراست. سرپرستان متشکل ازنوازندگان به عنوان سرگروه ها انتخاب می شوندو مسئولیت آماده سازی بخش های مختلف سازی به آنها واگذار می شود.
  • نوازندگان : این بخش به عنوان یکی از زیر مجموعه های بخش اجرایی ازافرادی(بدون محدودیت سنی و جنسیتی) تشکیل می شود که در نواختن یک ساز تخصصی مهارت داشته باشند و تسلط آنها در دانش تئوری موسیقی به حدی باشد( تئوری کارگاهی) که از عهده اجرای قطعات ارکستر  به راحتی برآیند. متناسب با مدت زمان همکاری ، سطح توانایی تکنیکی ،  نوع و رتبه نوازندگان به شرح زیر تعریف شده است:
   • رسمی ، موقت
   • نوازنده A+ نوازنده A                 نوازنده A2               نوازندهA3     نوازنده B1 نوازنده B2           نوازنده C