منظومه آبجی زهرا

منظومه آبجی زهرا اثر ارزشمند چهره ماندگار کرج ذبیح اله زرندی 

 

 

فایل های صوتی منظومه آبجی زهرا:

1- قسمت اول : دیار بیقان                                                                             

2- بخش دوم : آبجی زهرا                                                                             

3- بخش سوم : وی درخته مراد اوو ( درخت بید مراد آب)          

4- بخش چهارم : سید جوادُ ( سید جواد وَ)                                             

5- بخش پنجم: دَ نهَ بو( نبود)                                                                        

6- بخش ششم: دَ بو ( بود)                                                                               

7- بخش هفتم : لغت نامه  1                                                                                  

8- بخش هفتم : لغت نامه  2