مهرهای قدیمی

تصاویر مربوط به مجموعه ای از مهرهای درج شده در اسناد تاریخی منطقه می باشد که از بسیار جهات قابل توجه و بررسی هستند.