موزه روستایی گیلان

نام : موزه روستایی گیلان

محل : استان کیلان ، نرسیده به رشت ابتدای جاده ی فومن

تاریخ راه اندازی : 1384

مدیر مسئول : آقای دکتر طالقانی