موزه مردم شناسی بیلقان

نام :موزه مردم شناسی بیلقان

محل : بیلقان( تا سال 1387)

مدیرو مسئول :سیامک کلانتری ، بهنوش زرندی