موسس ارکستر

2.1. موسس (هیات موسس) : تصمیم گیری های کلان درراستای حفظ و تقویت ساختارارکستر جزو اختیارات موسس است. مذاکره با نهاد های اداری دولتی ، انتخاب اعضای هیات امنا ، نصب و عزل مسئولیت ها ، ایجاد تغییرات دراساسنامه، حذف موارد ناکارآمد و اضافه کردن بندها و مسئولیت های جدید ،تصویب پیشنهاد ها ، ارایه و پیشنهاد طرح ها و پروژه ها، تدوین وتغییر آیین نامه های اجرایی ازجمله اختیارات موسس ارکستر است. موسس می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به هیات مدیره واگذار نماید