نت ها ی قطعات موسیقی

نت های قطعات موسیقی که دردستور کاروبرنامه های ارکسترمی باشند به تدریج دراین بخش قرارخواهند گرفت:

  • سرود ملی
  • تصنیف رخ تو
  • تصنیف چشمم شهلا
  • موسیقی سریال سربداران
  • تصنیف والتس آذر
  • موسیقی فیلم پیامبر 
  • تصنیف چه شود
  • موسیقی فیلم گل پامچال
  • اوورتور فلوت سحرآمیز
  •  موسیقی فیلم ای ایران -سرود ای ایران