نخستین همایش کرج شناسی

موضوع ایجاد بنیادی برای کرج شناسی برای در اواخر دهه ی هفتاد و شروع زمرمه های استان شدن کرج از سوی برخی هم اندیشان از جمله آقای دکتر سعید کاراندیش مطرح شد. نتیجه بحث های گوناگون پیرامون موضوع به تشکیل دبیرخانه دایمی و برگزاری نخستین همایش کرج شناسی انجامید . مطالب در مورد همایش کرج شناسی و دست آورد های آن به تدریج در وب سایت درج خواهند شد.  ....ادامه دارد