نشست عمومی اعضا-سال 96

نشست عمومی اعضای ارکستر فیلارمونیک کرج به همت حامیان مردمی ،مدیر صندوق فیلارمونی آقای نوید مرادی در مجتمع گردشگری ارغوان برگزار شد.

 

مشروح جزییات

 

بزودی