نوازندگان ارکستر

 • نوازندگان :  این بخش به عنوان یکی از زیر مجموعه های بخش اجرایی ازافرادی(بدون محدودیت سنی و جنسیتی) تشکیل می شود که در نواختن یک ساز تخصصی مهارت داشته باشند و تسلط آنها در دانش تئوری موسیقی به حدی باشد( تئوری کارگاهی) که از عهده اجرای قطعات ارکستر  به راحتی برآیند. متناسب با مدت زمان همکاری ، سطح توانایی تکنیکی ،  نوع و رتبه نوازندگان به شرح زیر تعریف شده است:
 •   رسمی ، قراردادی ، داوطلب
 •   نوازنده A+           نوازنده A            نوازنده A2          نوازندهA3    نوازنده B1 نوازنده B2           نوازنده C  
 •  توضیح : براساس آخرین تصمیم هیات مدیره شاخص های دانستنی ها برای اعضا در قالب فرم مربوط برای تمامی اعضای رسمی شامل توانایی تکنیکی ودانش تئوری درزمینه ی تخصصی موسیقی(نوازندگی وخوانندگی)،برنامه ریزی تمرین های تخصصی فردی به منظورآماده سازی وحفظ توانمندی تکنیکی،مدیریت توانمندی های فردی(جسمی وروحی)،مدیریت روابط اجتماعی،درک ادبیات کارگروهی، مدرک تحصیلی مرتبط ،دانش عملی وتئوری موسیقی ایرانی ، آشنایی با ادبیات ایرانی ، انواع تجربه های اجرایی موسیقی ،علائق و تجربیات هنری، میزان آشنایی با زبان تخصصی انگلیسی ، نرم افزارهای اداری، نرم افزار های نت نویسی و ویرایش موسیقی و صوتی ، مهارت های شنیداری ، دیداری ، بیانی و گفتاری ، شناخت تاریخ و جغرافیای کرج.
 •  نوازنده زمانی به ترکیب اصلی ارکستر وارد می شود که آمادگی کامل برای اجرای قطعات موسیقی تعیین شده را داشته باشد. نت این قطعات پس از امضای فرم شماره یک و قبول شرایط همکاری برای نوازنده ارسال می گردد.
 • افراد ازنظرتوانایی نوازندگی سطح سنجی شده به عنوان نوازنده به عضویت ارکستردر می آیند.
 •  اعضا بطور ماهانه مبلغی به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد. مبلغ ماهانه به تناسب شرایط روز تعیین و از سوی بخش مالی اعلام می گردد.
 •  حضور در کارگاه های هماهنگی و آماده سازی الزامی است .
 •  نوازنده گان موظفند با آمادگی کامل برای اجرای قطعات تعیین شده درکارگاه های آماده سازی و هماهنگی ارکستر شرکت نمایند .
 •  ایجاد بی نظمی ها و عدم اجرای تعهدات از سوی نوازندگان که افت کیفیت به دنبال داشته باشد مشمول پرداخت خسارت می شود
 • عدم حضور بدون هماهنگی قبلی (حداقل یک روز قبل ) در کارگاه های آماده سازی غیبت غیر موجه محسوب شده مشمول جریمه نقدی می گردد.
 •  اعضا موظفند راس ساعت مقرر بدون تاخير در محل تعیین شده حضور يابند . تاخیر و بی نظمی در حضور به عنوان امتیاز منفی در کارنامه نوازنده ثبت شامل پرداخت خسارت خواهدشد.
 •  برنامه تمرین ها و اجرا ها از طريق مسئول اداری اركستر به اطلاع نوازندگان خواهد رسيد.
 •  محاسبه ساعات حضور نوازندگان از طريق ثبت حضور و غياب توسط بخش اداری اركستر انجام خواهد شد .
 •  رعايت شئونات اسلامي،اخلاقي وانساني درمحيط کارگاه ها واجرا براي اعضاء اركسترالزامي است .
 •  تهيه آلات موسيقي نوازندگان به عهده نوازندگان است .
 •  تكميل فرم شماره یک براي نوازندگان  رسمي و غير رسمي الزامي است و بمنزله قبول تعهدات و قوانين مندرج در آئين نامه هاي اركستر مي باشد .
 •   تهیه لباس و یونیفورم تعیین شده از سوی مدیریت هنری ارکستر به عهده نوازنده می باشد.
 • تذکر : نوازندگان صرف نظرازنوع عضویت مشمول کلیه آیین نامه های انضباطی ،اداری و مالی می باشند.