هیات مدیره ارکستر

1.1.     اجرایی( هیات مدیره) : هیات مدیره متشکل از رییس هیات مدیره ، مسؤل صندوق فیلارمونی ، مسؤل اداری ، مسؤل مالی ، مسؤل فنی ومشاور به منزله بازوی اجرایی موسس و هیات امنا تلقی می گردد ومسئوليت نظارت و اجراي فعاليت هاي اجرائي اركستر از قبيل امور اداری و مالی اجراهاي زنده و استوديوئي ، آماده سازی ها، نظارت بر عملکرد  مسئولین و نوازندگان را به عهده دارد. همچنین ارزيابي وتاييد متقاضيان نوازندگي از نظر فني ، برگزاري آزمون عملي و تئوري متقاضيان و كلاس بندي آنان ، برگزاري کارگاه های آماده سازی و تاييد آثاراجرائي ، نظارت فني بر کار اجرایی  و مسئوليت فني بر اجراي كنسرت ها به عهده اين بخش است. تهیه طرح ها ، تعریف پروژه ها ، تدوین و پیشنهاد آیین نامه ها ، دستور العمل های و برنامه های اجرایی از جمله اختیارات بخش اجرایی هستند که پس از تصویب قابل اجرا می باشند.

تبصره یک :به منظور تشخیص میزان فعال بودن مسئولیت ها در ارکستر ، مسئولین موظفند شرح کارهای انجام شده خود را درقالب گزارش های دوره ای ( روزانه ، هفتگی و ماهانه )  به رییس هیات مدیره ارایه کنند.مبنای ارزیابی کیفی وملاک عملکرد افراد مسئول ، گزارش های مکتوب دوره ای است. گزارش ها بصورت مکتوب می بایست در سه نسخه تهیه و دراختیار فرد مسئول ، موسس و رییس هیات مدیره قرار گیرد.

 

تبصره دو : در مورد تصمیم گیری هایی که نیازمند به رای گیری هستند بخش اجرایی موظف است زمینه اخذ آرا را ایجاد کند . پس از تعریف موضوع رای گیری و ابلاغ آن به تمامی افراد واجد شرایط رای دهنده ، مکانیزم رای گیری را ایجاد کرده پس از اخذ آرا و شمارش نتیجه را به اطلاع مجموعه برساند ، تصمیم هایی که  از طریق رای گیری اتخاذ می شوند برای بخش های اجرایی قابل اجرا هستند.

اعضای هیات مدیره ارکستر عبارتند از:

  • سیامک کلانتری    رییس هیات مدیره ، مسدول بخش اداری
  • بابک خواجه نوری      عضو هیات مدیره ، سرپرست بخش کوبه ای
  • بهمن جباری            مسؤل بخش مالی
  • وحید مرادی            مسؤل صندوق فیلارمونی
  • دکترسعید ملیحی        مشاور و روانشناس