وسیه

عکس ها در بایگانی موزه البرز به نام خانم ها دلدار ووامبخش آرشیو شده اند