کاخ موزه سلیمانیه

نام : کاخ کوزه سلیمانیه

نشانی : کرج سرآسیاب

مدیر و مسئول : سازمان میراث فرهنگی استان