کرج در گذر زمان

گزارش تصویری کرج در گذر زمان

کرج امروز هرچه هست ، محصول عملکرد یکایک افرادی است که در سمت های مختلف مدیریت شهری تاکنون در آن مسولیت داشته اند.

وضعیت فضای سبز کناره غربی رودخانه کرج امتداد بولوار جانبازان در سال 2000 

وضعیت فضای سبز کناره غربی رودخانه کرج امتداد بولوار جانبازان در سال 2016 

وضعیت فضای سبز کناره غربی رودخانه کرج امتداد بولوار جانبازان در سال 2018 

 

ادامه دارد