کرج-عکس های قدیمی

 • نمای پل قدیمی کرج دردهه 20 و پیش از آن-آرشیو خانواده احیا
 • نمای کرج دردهه 20 و پیش از آن-آرشیو خانواده احیا
 • عکس یادگاری - اول خیابان چالوس -آرشیو خانواده احیا
 • عکس یادگاری-آرشیوخانواده احیا
 • پاساژ جدی - ابتدای خیابان قزوین - دهه 40 - آرشیو خانواده میرزایی
 • چلوکبابی شمشیری دهه 40 - میانه خیابان چالوس- آرشیو خانواده میرزایی
 • عکس یادگاری ورزشی دهه 40 -آرشیو خانواده میرزایی
 • کرج - آرشیو خانواده زرندی
 • کرج - آرشیو خانواده زرندی
 • کرج - آرشیو خانواده زرندی
 • کرج - آرشیو خانواده زرندی

عکس های قدیمی مربوط به کرج در این بخش گردآوری و به نام افرادی که آنها را به موزه اهدا کرده اند دسته بندی شده است.

عکس های این بخش به نام خانواده های احیا ، خلیلی پیر ، زرندی ، میرزایی ، فامیلی در موزه البرز آرشیو شده اند