کوشک بالا

در بایگانی موزه مجازی البرز عکس های ارسالی به نام خانم کیوان سلطانی و آقای مجتبی زراعتی آرشیو شده اند