گروه سازهای الکترونیک

گروه سازهای الکنرونیک ارکستر فیلارمونیک کرج از افراد زیر تشکیل شده است:

 

 

فرخ آرسته سامانی  ، نوازنده گیتار الکتریک

 

 

محمد رضا بهروز  ،گیتار بیس ، گیتار الکتریک

 ادامه دارد