گروه سازهای کوبه ای

گروه سازهای کوبه ای ارکستر فیلارمونیک کرج از افراد زیر تشکیل شده است:

 

 

بابک خواجه نوری

نوازنده انواع سازهای کو به ای  ، مدرس بین المللی

 

ادامه دارد