گروه ویلن دو

گروه نوازندگان ویلن دو ارکستر فیلارمونیک کرج از افراد زیر تشکیل شده است:

   

 

ادامه دارد