گروه ویلن سل

گروه نوازندگان ویلن سل ارکستر فیلارمونیک کرج از افراد زیر تشکیل شده است:

   

 

ادامه دارد