گروه ویلن یک

گروه نوازندگان ویلن یک ارکستر فیلارمونیک کرج از افراد زیر تشکیل شده است:

 

مژگان محسنی ، نوازنده ویلن ، عضو گروه مدیران ارکستر

 

هلیا ملیحی ، نوازنده ویلن ، برگزیده اولین دوره نوازندگان برتر فیلارمونیک ،عضو گروه مدیران ارکستر

 

تینا سلطانی ، نوازنده ویلن ،عضو گروه مدیران ارکستر

ادامه دارد