گزارش نشست های هیات امنا

951204 - نشست هیات امنای ارکستر و صندوق فیلارمونی برای گفتگو پیرامون :

  • ارتقای کیفیت کارآیی نوازندگان ، ترغیب و تشویق به انجام تمرین های منظم روزانه
  • بهبود رشد کمی و کیفی ارکستر
  • استفاده ی بهینه از زمان حضور در سالن تمرین ها
  • ساماندهی و پیاده سازی آیین نامه های اداری و انضباطی
  • ساماندهی فرآیند پذیرش متقاضیان
  • ساماندهی مناسبات مالی اعضا و نوازندگان

مصوبات از اول سال 1396 قابل اجرا هستند و جزییات آنها درتمرین پایان سال 95 به اطلاع نوازندگان خواهد رسید.