فرم مشارکت های مردمی

برای ترغیب و جذب مشارکت های مردمی و حضور علاقه مندان در برنامه های ارکستر فیلارمونیک کرج و موزه مجازی البرز گزینه هایی پیشنهاد شده اندو این امکان را فراهم می سازند که افراد بتوانند فراخور علاقه ی خود هر یک از موارد یاد شده را انتخاب و در امر پیاده سازی مشارکت نمایند. برای هریک از گزینه هایی که از طریق وب سایت انتخاب می شوند یک پیش فاکتور به منظور شفاف سازی وضعیت مالی صادر می گردد . این امکان نیز پیش بینی شده است تا در صورت درخواست مشارکت در قالب تفاهم نامه صورت پذیرد .

دوست گرامی که برنامه های ما را پشتیبانی می کنید ، متن تفاهم نامه بطور کلی صورت وضعیت مشخصی از نحوه مشارکت در پیشبرد اهداف ارکستر فیلارمونیک کرج و موز مجازی البرز را روشن می  سازد خواهشمند است  پیشنهاد های خود را پیرامون مفاد آن از طریق لینک تماس با ما مطرح کنید. 

یاد آوری :

  • گزینه های یک تا سیزده مربوط به مشارکت در فعالیت های ارکستر فیلارمونیک کرج هستند و چهار گزینه آخر مربوط به همکاری در بخش موزه مجازی البرز می باشند
  • برای اتمام عملیات و صدور پیش فاکتور حداقل یک گزینه باید انتخاب شده باشد.
  • اعضا از طریق گزینه ی دوم می تواند برای پرداخت ماهیانه اقدام کنند.
    ...

به نام خداوند بخشنده و مهربان
پیش نویس تفاهم نامه همکاری مردمی
الف ) طرف های تفاهم نامه :
1- آقای/خانم                          موسس و مدیر اجرایی که درمتن تفاهم نامه ارکستر/موزه نامیده خواهد شد.
2- آقای ......................................... با سمت .......................... به نمایندگی از ....................... به نشانی ...............................................که در متن تفاهم نامه حامی نامیده خواهد شد.
ب ) موضوع تفاهم نامه:
3- همکاری غیر انتفاعی ............................ با ارکستر فیلارمونیک کرج/موزه به منظور حمایت ، پشتیبانی و مشارکت در امور فرهنگی وهنری درراستای اهداف ارکستر/موزه منطبق با اساسنامه وموارددرج شده درکتابچه راهنمای ارکستر فیلارمونیک کرج بخش گزینه های مشارکت های مردمی( افراد حقیقی و حقوقی) که پیوست تفاهم نامه می باشد.
ج ) جزییات اجرایی موضوع تفاهم نامه:
4- جزییات همکاری برای هر مورد بصورت جداگانه توافق و در قالب طرح و پروژه تعریف شده پس از تایید اجرا می گردد.
5- در تعریف جزییات هر طرح ، ذکرتمامی مواردی که به روشنی خواسته حامی را روشن کند ضروری است.
6- تمامی درخواست های حامی برای پیاده سازی در طرح تفاهم نامه که مورد توافق قرار گرفته اند لازم است بصورت کتبی و شفاف در اختیار کارگروه قرار بگیرد.
7- پیاده سازی هر طرح در قالب پروژه با تعیین کارگروه های اجرایی متشکل از افراد تعیین شده و مورد تایید انجام می پذیرد.
8-افراد مورد نیازبرای تکمیل کادر تخصصی کارگروه به صلاحدید و توافق می توانند خارج از هر دومجموعه انتخاب شوند.
9- محاسبات و برآورد مالی اجرای هر طرح تدوین و به منظور تامین اعتبار اجرایی توسط طرفین تصویب می گردد.
10- مبلغ اعتبار تصویب شده با توافق طرفین به صورت کامل و یا بخش های جداگانه به حساب بانکی معرفی شده از طرف ارکستر /موزه واریز می گردد.
11- روند اجرایی و مالی طرح بصورت کتبی درقالب گزارش های دوره ای تهیه می شوددر اختیار حامی قرار می گیرد .
12- حامی می تواند حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به مفاد گزارش از مدیر کار گروه و مدیر ارکستر/موزه توضیح بخواهد .
13- عدم درخواست توضیح از سوی حامی پس از گذشت یک هفته از تاریخ ارسال گزارش به منزله تایید روند کار و پروژه تا آن مرحله است.
14- مرجع معتبر ارسال گزارش ، ایمیل رسمی حامی می باشد که همزمان درشروع عملیاتی پروژه به کار گروه اعلام می شود.
15- مدیر کارگروه موظف است تایید کتبی صحت دریافت ایمیل حاوی گزارش  دوره ای را از حامی بگیرد
16- مسئول اجرای هرطرح با تعریف مدیر پروژه پس از تعیین به عنوان مدیر کارگروه اجرایی انتخاب می شود و مسئولیت مستقیم اجرای مفاد تفاهم نامه را دارد.
د) مدت اعتبار :
17- تفاهم نامه در چهار بند و 19 ماده تنظیم شده و برای اجرای فقط برای یک دوره با مهر مجموعه و امضای طرفین معتبر می باشد.
18- تفاهم نامه با تایید طرفین برای ادامه همکاری قابل تمدید است.
 
 
 
     نماینده ارکستر فیلارمونیک کرج                              حامی ........