اسناد تاریخی

دستنوشته حسن کلانتری در شاهنامه فردوسی

  فرهنگ هر ملتی از چند عامل تاثیر می گیرد و در گذر زمان تغییر می کند . از مجموعه این عوامل میتوان به تاثیر گذارترین آنها یعنی  مذهب و موقعیت چغرافیایی  اشاره کرد . جهانبینی و مذهب تعاریفی برای زندگی در تفکر اقوام بوجود  می آورند و روش هایی را برای برخورد با اتفاقات مختلف زندگی پیشنهاد می دهند. بسیاری از آداب و رسوم اقوام، از مراسم مذهبی گرفته تا جشن ها و شکل اجرایی آنها ، افسانه ها و ادبیات بومی در حقیقت اصول زندگی هستند که توسط پیشینیان کشف شده و به اشکال نمادین به امروز رسیده اند . پاره های از این آداب در گذر زمان و توسط عوامل مختلف از بین رفته و یا دگرگون می شوند. حال اینکه چه جیزی جایگزین آنها می شود ویا اینکه آیا باید جایگزینی داشته باشند و یا به همان شکل دوباره احیا شوند مقوله ای است جدا . مهم شناخت آنها است ، چرا که شناخت آنچه از سر گذشته راه پیش رو را روشنتر می کند  . در حال حاضر جمع آوری ، دسته بندی و نگهداری اسناد  حداقل کاری است که برای ماندگاری و یادآوری فرهنگ این بخش از سرزمین تاریخی ایران می توان انجام داد.

دسته بندی موضوعی اسناد

موزه البرز