کُرپی -Corpe

همه چیز درباره “سرپل” ، “کرپی” منطقه کرج مرکزی.

کرپی هسته مرکزی شکل گیری شهر کرج امروزی است. گذرگاهی بسیار مهم و ارزشمند در جاده ابریشم . برخی از کرجی ها هنوز به خاطر دارند که یک نسل پیشتر به این منطقه سرپل یا کرپی می گفتند.

کلمه ” کرپی” در واقع همان واژه آذری ” کُرپِه”  به معنی پل است که در گویش محلی کرجی به کرپی تبدیل شده است.

ادامه دارد …

دانسته های خود را در باره کرپی برای موزه بفرستید.