محله ها و روستاها

پیش از آغاز شهرنشینی مدرن در ابتدای سده ۱۳۰۰ ترکیب تراکم جمعیتی در ایران در قالب بافت های روستایی است . روستا ها یی در لا لوی دره ها و کوه ها ، جاهایی استقرار یافته اند که از نظر امنیت و دسترسی به منابع و مهمترین آنها یعنی آب بهترین موقعیت را داشته اند . تا ابتدای پهلوی اول آنچه از عکس های بجای مانده برداشت می شود شهرها مدل های بزرگتری از بافت های معماری روستایی هستند و فراخور مناسبات اجتماعی از سازه های عمومی بیشتر و بزرگتری بهرمند هستند. به زبانی دیگر تا آغاز شهرنشینی مدرن بافت معماری کلونی های انسانی به لحاظ ابعاد از یک الگو تبعیت  میکرده است . هر چند شهرهاپرجمعیت تر بوده و از لحاظ تنوع مشاغل بیشتر از روستا ها بودند اما روستا در بخش عمده ای از احتیاجات زندگی از شهر ها مستقل بودند . روستا هایی با دسترس های سخت و به لحاظ زمانی طولانی از شهرها نمونه هایی هستند که از زندگی مستقل روستا های فلات ایران حکایت می کنند . وجود برخی مشاغل ، بازار و تخصص ها در روستاهای کنار راه ها و شهر ها نشان می دهد بخش های از مایحتاج شهر ها توسط روستا ها تامین می شده است. آثار بجای مانده از مشاغل در برغان ، بیلقان نمونه هایی از این دست هستند.   ادامه دارد

محله ها و روستاهای کرپی ( کرج مرکزی ) به روایت اسناد