عکس های قدیمی

عکس ها روایت گر داستان ها هستند . چشم انداز های ثبت شده در برخی عکس ها برای مطالعه و شناخت جغرافیا و تاریخ منطقه ارزشمند هستند.  آرشیو عکس های قدیمی موزه البرز از سال ۱۳۸۵ با هدف جمع آوری و نگهداری عکس هایی انجام شد که ممکن است بعضا بخاطر نحوه نگهداری و بی توجهی اسیب ببینند . عکس ها پس از اینکه به موزه می رسند اسکن شده در گروه های موضوعی و محتوایی دسته بنده می شوند.  در صورت تمایل و موافقت ارائه کننده نسخه اصلی در آرشیو موزه بایگانی می شوند ولی بطور معمول نسخه اصلی پس از اسکن شدند به ارائه کننده باز گردانده می شود. عکس هایی در وب سایت در دسترس بازدیدکنندگان قرار می گیرد که به لحاظ محتوایی مغایر هنجارهای معمول جامعه نباشد . قدمت آنها بیشتر از سی سال باشد. در نسخه جدید وب سایت موزه امکان دسترسی موضوعی به عکس ها ایجاد شده است. به تدریج که زیرساخت های سایت ایجاد و تکمیل می شوند ، عکس ها با دسته بندی های محتوایی در دسترس قرار می گیرند.