امریه حکومتی – 1304

مشخصات سند:

نوع سند: دستنویس با جوهر بر روی برگه چاپی

زبان : پارسی

موضوع: دستور حکومتی

تاریخ نگارش: 18 اسفند 1304 شمسی ، مصادف با 9 مارس 1326 میلادی

منطقه مرتبط: بیلقان و توابع

اسامی درج شده در سند: مختار بک کلانتری ، عزت اله بیگ، سرهنگ ابراهیم

متن مرجع تایید کننده سند: حکومت کن و مضافات ، سرهنگ ابراهیم

محتوای سند- متن اصلی:

مورخه 18 اسفند 304

نمره 251

آقای مختار بک کلانتری متصدی انتظامات و سجل احوال بیلقان و توابع

عرض حال جوف را عزت اله با والی حکومتی داده است رسیدگی نموده و راپورت بدهید که

چیست –

و نیز راجع به محاسبه او در موضوع حقوق کدخدایی رسیدگی نموده راپورت بدهید

حکومت کن و مفاضات

سرهنگ ابراهیم – مهر حکومت نظامی کن و توابع

صاحبان مهر: حکومت نظامی کن و توابع

حاشیه نویسی : ….

توضیحات:

موزه البرز